Login

Voorwaarden

1.) Onderwerp overeenkomst

Onderwerp van deze overeenkomst is het gebruik van de internet applicatie door de klant, via het internet of soortgelijke netwerkverbinding(en). De applicatie blijft te allen tijde eigendom van Finkel, hierna te noemen provider, en wordt aan de klant ter beschikking gesteld ten behoeve van haar online winkel activiteiten. De applicatie stelt de klant in staat producten te verkopen via sociale netwerken / websites. De applicatie biedt de klant een krachtig e-commerce hulpmiddel, optimaal gebruik makend van de bekende sociale netwerkfuncties.

 

De klant kan een online winkel of marktplaats openen via de provider of via een van de aan provider gelieerde websites, door het tegen betaling afnemen van een haar dienstverleningspakketten. Provider biedt een verscheidenheid aan winkelopties waaruit de klant kan kiezen. Provider biedt een doordacht en zeer gebruikersvriendelijk interface, waarmee de klant met enkele eenvoudige stappen een online winkel kan installeren, zonder dat hiervoor een domeinnaam en of hostingserver nodig is.

 

Klant en winkel gerelateerde informatie wordt opgeslagen op de servers van Provider. De klant heeft via het web altijd toegang tot zijn winkel(s). Provider stelt (ver)kopers in staat om via de gangbare internet browsers, de online winkels te openen en te gebruiken.

 

2.) Licentie, applicatiegebruik en intellectuele eigendom

(A) De klant heeft ‘recht van gebruik’ van de applicatie software en wordt nooit eigenaar van de applicatie. Het 'recht van gebruik' omvat alle softwarefuncties, die zijn omschreven in de paragraaf "software specificaties". De provider acteert als “Application Service Provider (ASP)” en biedt de applicatie als een dienst aan. De applicatie blijft fysiek aanwezig op de server systemen van de provider. De provider stelt de klant opslagruimte ter beschikking op haar server systemen t.b.v. winkel gerelateerde zaken zoals: productafbeeldingen, productinformatie, logo en dergelijke.

 

(B) De provider stelt zichzelf verplicht de applicatie blijvend te verbeteren. De provider is innovatief en altijd op zoek naar nieuwe mogelijkheden en extra toegevoegde waarde voor haar klanten. Nieuwe producten, diensten of winkelopties, worden kenbaar gemaakt via de website of e-mail. De klant kan geen aanspraak maken op nieuw toegevoegde functionaliteit. De provider alleen beoordeelt of nieuwe functionaliteit wordt aangeboden binnen de bestaande dienstverleningspakketten, of binnen nieuw toe te voegen dienstverleningspakketten.

 

(C) De provider hanteert de volgende beschikbaarheid vensters voor haar applicatie:

 • 24x7 Netwerk uptime van 99,9%
 • 24x7 Hardware beschikbaarheid 99,9%

Klant accepteert dat de provider indien nodig preventief en correctief onderhoud pleegt tussen 00:00 – 6:00 op werkdagen. De provider zal de klant hiervan per e-mail tijdig op de hoogte stellen.

De provider mag te allen tijden service en onderhoud plegen in geval van majeur incidenten: capaciteitsuitbreidingen, hack pogingen, bewust veroorzaakte digitale overlast in welke vorm dan ook en soortgelijke incidenten van dien aard. De klant begrijpt dat in zulk soort gevallen sprake is van onmacht en overmacht en accepteert dit.

 

(D) Klant erkent en stemt ermee in dat de website bestanden, andere content en applicatie(s), licentiegevers en/of gebruikers van provider bevat, die beschermd worden door toepasselijke intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, databankrechten, naburige rechten en merkrechten.

 

(E) Onder de voorwaarden zoals gesteld in deze gebruiksvoorwaarden, verleent provider de klant een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet sublicentieerbaar, niet overdraagbaar, recht om de applicatie die ter beschikking worden gesteld door middel van de website te bekijken en te gebruiken voor eigen commerciële doeleinden, in het formaat zoals deze op de website ter beschikking worden gesteld.

 

(F) Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om bestanden, gegevens, programma’s en/of materialen te downloaden, te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken of voor enig ander doeleinde te gebruiken anders dan het doel van de applicatie zoals in deze voorwaarden beschreven. Het is dan ook onder meer, doch niet daartoe beperkt, niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van provider substantiële delen van de website op te vragen of te hergebruiken of om herhaald en systematisch niet-substantiële delen van de website op te vragen of te hergebruiken zoals bedoeld in de databankenwet.

 

(G) Niets van wat in deze gebruiksvoorwaarden en/of op de website wordt vermeld, is bedoeld om enige intellectuele eigendomsrechten over te dragen en/of enige intellectuele eigendomsrechten aan klant te verlenen. Het gebruik dat de klant mag maken van de website is beperkt tot hetgeen in deze gebruiksvoorwaarden is beschreven.

 

(H) De klant verklaart hierbij geen handelingen te zullen verrichten die inbreuk kunnen maken op de (intellectuele eigendoms) rechten van provider of derden. De klant erkent en aanvaardt dat enig ongeoorloofd gebruik van bestanden, gegevens en materialen waarop intellectuele eigendomsrechten rusten, inbreuk maakt op deze gebruiksvoorwaarden en op de toepasselijke wetgeving, waaronder maar niet beperkt tot de Auteurswet. Onverminderd het voorgaande, worden de handelingen als beschreven in artikel 2.E tevens beschouwd als een inbreuk op de exclusieve eigendomsrechten van provider op haar computersystemen.

 

(I) Het is niet toegestaan om kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten te verwijderen, onleesbaar te maken, te verbergen of te wijzigen.

 

(J) De klant mag geen veranderingen maken aan de software. Dit geldt niet voor wijzigingen die noodzakelijk zijn voor de correctie van fouten, gezien het feit dat de provider in gebreke is gebleven voor het corrigeren van deze fout.

 

(K) Het is de provider inzake artikel 2 van deze overeenkomst toegestaan het gebruik van de website en applicatie voor een klant te ontzeggen en of klantgegevens te verwijderen, als de klant in overtreding is op een van de onder artikel 2 genoemde items D tot en met J. De provider zal de klant hiervan vooraf schriftelijk of per e-mail op de hoogte stellen.

 

(L) Indien de klant is aansprakelijk is voor de schade, kan de provider van de klant schadevergoeding eisen volgens artikel 14.)

 

 3.) Gegevensopslag, transport en bewaartermijn

(A) De klant wordt de mogelijkheid geboden winkel gerelateerde gegevens op te slaan. De gegevens mogen door de klant ten behoeve van de applicatie worden benaderd. De provider garandeert enkel het ter beschikking stellen van opslagruimte. De provider is niet verplicht de door de klant verwerkte en of getransporteerde gegevens te bewaren of te onderhouden. De klant is verantwoordelijk zich te houden aan de voor hem geldende handels -en fiscale bewaartermijnen.

 

(B) De aan de klant ter beschikking gestelde opslagcapaciteit wordt verder op in deze algemene voorwaarden nader toegelicht.

 

4.) Het verwerken van persoonlijke gegevens

(A) De klant is verantwoordelijk voor het naleven van alle wet –en regelgeving inzake gegevensbescherming. De provider verwerkt de door de klant aangereikte persoonsgegevens, exact zoals deze door de klant worden aangeboden. De provider kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een onjuiste invoer van persoonsgegevens door klant. De provider zal de klant direct informeren als zij van mening is, dat de klant persoonsgegevens aanbiedt, verwerkt en of muteert, in strijd zijn met de wet –en regelgeving inzake persoonsgegevens.

 

(B) De provider gebruikt de ingevoerde klantgerelateerde gegevens enkel en alleen ten behoeve van de uitvoer van de, tussen klant en provider afgesloten, overeenkomst, inzake het als ASP dienst leveren van een online winkel systeem. De klant stemt in met het verzamelen en gebruiken van haar gegevens t.b.v. het uitvoeren van deze overeenkomst.

 

5.) Gegevens vrijgegeven

(A) De provider zal de klant op verzoek kosteloos een kopie doen toekomen van opgeslagen klantgegevens enkel en alleen in de volgende gevallen:

 • de klant heeft minimaal 3 maanden dienstverlening afgenomen en betaald
 • het contract tussen klant en provider wordt officieel beëindigd
 • de klant heeft haar verzoek conform randvoorwaarden per e-mail tijdig ingediend, voorzien van de juiste gegevens

en rekening houdend met de volgende randvoorwaarden:

 • de klant dient het verzoek indienen voordat de klant het contract opzegt door het verwijderen van het account. Indien de klant eerst het account verwijderd zijn klantgegevens niet meer te reproduceren
 • het verzoek is per e-mail ingediend, gebruik makend van het e-mail adres waarmee de klant zichzelf heeft geregistreerd
 • de klant accepteert een levering van een gecomprimeerde kopie via het internet/e-mail: yousendit.com of soortgelijk

 

(B) De provider heeft m.b.t. klantgegevens geen recht op retentierecht en of pandrecht conform artikelen (BW3/290 & BW3/237).

(3) De provider verwijderd klantgegevens 30 dagen nadat de overeenkomst tussen klant en provider officieel is opgezegd door klant. De klant is verantwoordelijk voor het aanvragen van een kopie van de klantgegevens voordat zij zelf de overeenkomst tussen klant en provider beëindigd door middel van het verwijderen van het account door klant. De provider kan niet aansprakelijk worden gesteld indien klant verzuimd binnen 30 dagen na beëindiging contract, een kopie te vragen van haar klantgegevens. De klant is verantwoordelijk voor de controle op leesbaarheid en volledigheid van de door de provider aangeleverde kopie van klantgegevens. De provider zal de klant tijdens het proces van gegevensoverdracht hiervan op de hoogte stellen.

 

 6.) Gegevensbescherming

De provider draagt zorg voor de back-up van alle klantgegevens op haar server systemen.

 

7.) Toegangsrechten

De klant ontvangt een gebruikersnaam en wachtwoord, waarmee de klant zich veilig kan aanmelden op het klantgedeelte van de website. De klant is verplicht zijn toeganggegevens geheim te houden en mag zijn gebruikersnaam en wachtwoord enkel en alleen gebruiken voor toegang tot de applicatie met behulp van de website portaal.

 

8.) Plichten klant

(A) De klant verzorgt een dataverbinding tussen zijn pc en de server systemen van provider ten einde van de applicatie gebruik te kunnen maken. Het is de provider toegestaan een andere netwerkaansluiting in te regelen indien dit nodig blijkt te zijn voor een verdere optimalisatie van haar dienstverlening. Indien nodig dient de klant de dataverbinding aan te passen om gebruik te kunnen maken van deze nieuwe netwerkaansluiting.

 

(B) De overeenkomst tussen klant en provider voor het gebruik van de applicatie is afhankelijk van de mate waarin het gebruik van verschillende netwerkcomponenten: pc, netwerkkaart, router, access point, firewall en antivirus software, os software, netwerkprotocollen etc., door de klant, voldoen aan de minimale systeemvereisten zoals verder op in deze algemene voorwaarden wordt toegelicht. De configuratie van de door de klant gebruikte IT systemen is een verantwoordelijk van de klant.

 

(C) De klant is verantwoordelijk dat de door hem gepubliceerde online winkel op geen enkele wijze de regels van de door de klant gebruikte sociaal netwerk / website schaadt. De klant zal regelmatig controleren of zijn online winkel nog steeds voldoet aan de geldende regels van de door de klant gebruikte sociaal netwerk / website. De klant alleen is verantwoordelijk voor de inhoud van de online winkel, de provider kan hierop niet worden aangesproken.

 

 9.) Technische vereisten, beperkingen en uitsluitingen

De applicatie maakt het mogelijk om een online winkel te starten op een sociaal netwerk of een website. Provider heeft geen invloed op de werking en beschikbaarheid van het internet, het gebruikte sociale netwerk en of de gebruikte website. Mogelijk is het noodzakelijk om een rekening te openen op een sociaal netwerk of website. De klant is verantwoordelijk voor het opzetten en onderhouden van een dergelijke rekening.

 

10.) Rechten m.b.t. data- gebruik, formaat en opslag

(A) De klant geeft de provider het recht, om de door de klant aangereikte gegevens op te slaan en te reproduceren, zodat de provider in staat is de ASP dienst, zoals verwoord onder deze overeenkomst, uit te kunnen voeren. De provider heeft het recht de door de klant verstrekte gegevens onder te brengen in een of meerdere datacenters en indien nodig het bestandsformaat en of de structuur van de gegevens te veranderen indien provider dit nodig acht.

 

(B) Het is de klant niet toegestaan derden de diensten van de provider te laten gebruiken. Hieronder vallen niet, diegene die de service gratis mogen gebruiken enkel en alleen onder een bestaande overeenkomst tussen klant en provider, zoals medewerkers van de klant.

 

11.) Database gebruik

De klant heeft het recht op de door de klant aangemaakte databases en database inhoud, zowel gedurende de looptijd van de overeenkomst tussen klant en provider als na beëindiging van deze overeenkomst. De klant dient hiervoor wel artikel 5A in acht te nemen.

 

12.) Tarifering & facturatie

(A) Provider brengt een tarief in rekening voor de geleverde diensten voor applicatie gebruik, verwerken van gegevens, gegevensopslag en back-up. Het tarief wordt maandelijks in rekening gebracht. Gepresenteerde tarieven zijn inclusief BTW.

 

(B) Het tarief dient door de klant te worden betaald inclusief het geldend BTW tarief. Klant dient zelf voor de BTW verrekening zorg te dragen.

 

(C) Provider factureert de klant per e-mail. Betaling dient te geschieden binnen 15 dagen na ontvangst van de factuur.

Indien de klant nog niet heeft betaald binnen het 1e termijn van 15 werkdagen, stuurt provider een 1e herinneringsfactuur met het verzoek binnen 10 werkdagen te betalen. De 1e herinneringsfactuur is tevens voorzien van de mededeling dat de klant € 2,50 incl. btw administratiekosten in rekening wordt gebracht, indien de klant de factuur niet binnen het 2e termijn van 10 werkdagen voldoet.

Een 2e herinneringsfactuur wordt verstuurd, waarin het tarief verhoogd is met de € 2,50 administratiekosten, als blijkt dat de klant de factuur ook niet binnen het tweede betalingstermijn van 10 werkdagen heeft voldaan. De 2e herinneringsfactuur is tevens voorzien van de mededeling dat alle diensten die de klant afneemt worden afgesloten als de 2e herinneringsfactuur niet binnen 6 werkdagen wordt voldaan.

Als de klant nog steeds in gebreke blijft na de 2e herinneringsfactuur, heeft de provider het recht om na 6 werkdagen na de 2e herinneringsfactuur, de diensten voor de klant per direct af te sluiten. De klant wordt hiervan op de hoogte gesteld per e-mail waarin tevens wordt aangeven dat bij het uitblijven van de betaling het account en de daarbij horende data na 30 werkdagen wordt verwijderd. Hiermee is de overeenkomst tussen klant en provider direct ontbonden en dient de klant artikel 5A in acht te nemen.

 

D.) Provider maakt gebruik van de Facebook API. De provider is gerechtigd eventuele kosten voortvloeiend uit wijzigingen in de Facebook API door te berekenen in het maandelijks of jaarlijkse tarief van de klant.

 

13.) Contractduur & opzegging

(A) De contractuele relatie begint direct bij afname van het gekozen dienstverleningspakket door klant en is voor onbepaalde tijd.

 

(B) De overeenkomst tussen klant en provider kan door beide partijen worden beëindigd. De klant kan het contract op elk gewenst moment opzeggen door het verwijderen van het account. Reeds betaalde abonnementskosten voor niet afgenomen diensten/periode worden niet terugbetaald.

 

(C) Een beëindiging van een contract door provider, als gevolg van of in verband met een schending van de rechten, is alleen mogelijk na voorafgaande schriftelijke kennisgeving, met een redelijke respons periode van niet minder dan 5 werkdagen.

 

 (D) De provider kan zonder mededeling vooraf, de overeenkomst tussen klant en provider ontbinden, indien de klant een maandfactuur niet voldoet, ondanks herhaaldelijke waarschuwingen conform artikel 12.

 

14.) Aansprakelijkheid

(A) Provider is niet aansprakelijk, op grond van de wet noch op grond van de overeenkomst, voor zogenoemde gevolgschade die de klant of een derde mocht lijden terzake van de uitvoering door provider van de overeenkomst c.q. het gebruik door de klant van de ASP dienst, hieronder mede begrepen bedrijfsschade, verlies van gegevens en immateriële schade. Met name wordt onder gevolgschade ook verstaan, schade die verband houdt met of het gevolg is van onderbrekingen in of blokkeringen van toegang tot de applicatie bij provider of derden, een gebrek in de beveiliging van de door de klant opgeslagen informatie op de server systemen, handelingen van andere klanten of overige internetgebruikers, login procedures, gebruikersnaam en e-mailadres.

 

 (B) Provider is tegenover de klant per gebeurtenis slechts aansprakelijk tot maximaal tweemaal het door de klant aan provider betaalde maandtarief voor de desbetreffende dienst(en). Per jaar is provider tegenover één en dezelfde klant slechts aansprakelijk tot maximaal tweemaal het door de klant aan provider verschuldigde maandtarief voor de desbetreffende dienst(en).

 

(C) Het bepaalde in het voorgaande laat de aansprakelijkheid van provider op grond van titel 3, afdeling 3, boek 6 BW (productaansprakelijkheid) onverlet.

 

(D) Voorts zal provider geen beroep doen op de aansprakelijkheidsbeperkingen voorzover de schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of grove schuld van provider danwel haar personeel.

 

(E) Schade dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken na het ontstaan daarvan, schriftelijk of elektronisch aan provider te zijn gemeld. Schade die niet binnen die termijn ter kennis van provider is gebracht, komt niet voor vergoeding in aanmerking.

 

15.) Toepasselijk recht en geschillen

(A) Op deze Algemene Voorwaarden alsook op de overeenkomst tussen klant en provider is Nederlands recht van toepassing.

(B) Geschillen tussen de klant en provider over totstandkoming of uitvoering van de overeenkomst kunnen zowel door de klant als door provider aanhangig worden gemaakt bij de geschillencommissie.

(C) Een geschil wordt door de geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de klant zijn klacht eerst bij provider heeft ingediend, conform artikel 14E.

(D) Het geschil moet uiterlijk drie maanden na het ontstaan daarvan bij de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.

(E) Indien de klant een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie, is provider aan deze keuze gebonden. Indien provider een geschil aanhangig wil maken bij de Geschillencommissie, moet provider de klant- verzoeken binnen vijf weken kenbaar te maken of de klant daarmee akkoord gaat. Provider dient bij dit verzoek te vermelden dat provider zich na het verstrijken van de termijn van vijf weken vrij zal achten het geschil bij de bevoegde burgerlijke rechter aanhangig te maken.

(F) De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement, dat op verzoek wordt toegezonden. De beslissingen van de Geschillencommissie gelden als bindend advies. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.

(G) De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag uit 1980 (CISG) is uitgesloten.

 

BIJLAGE I – functionele beschrijving applicatie

Provider stelt de klant, de winkeleigenaar, in staat om:

 • Onze website te gebruiken om u te registreren en in te loggen met uw e-mail adres en wachtwoord;
 • Uw wachtwoord te achterhalen als u dit onverhoopt kwijt bent geraakt;
 • Een marktplaats te starten op Facebook pagina’s, afhankelijk van het door de klant gekozen dienstenpakket;
 • Verschillende online winkels op Facebook aan te maken / te bewerken, voorzien van een naam, logo, openingstijden, contactgegevens en meer..);
 • De online winkel te gebruiken met verschillende valuta’s, betaalmethodes, verzendkosten en talen;
 • Elke online winkel toe te wijzen aan een of meerdere Facebook pagina’s;
 • Winkels en producten volledig te verwijderen of tijdelijk als ‘niet zichtbaar’ in te stellen;

De klant kan, afhankelijk van het gekozen abonnement, de volgende winkelopties gebruiken:

 • Het uploaden van meerdere producten voorzien van titel, omschrijving en maximaal 4 afbeeldingen en video;
 • Het instellen van verzendkosten per product;
 • Het aanbieden van productvariaties;
 • Het toepassen van verschillende productkorting –en marketing opties: Productkortingen, Dagaanbiedingen, Betalen met Likes, I  Like kortingen en Sticky Shop, afhankelijk van het door de klant gekozen dienstenpakket;
 • Verschillende winkelgegevens te im –en exporteren gebruikmakende van CSV bestanden.
 • Het toewijzen van producten aan een categorie;
 • Het markeren van producten als ‘Aanbevolen’ waardoor ze uitgelicht op de voorpagina van de winkel worden getoond;
 • Het sorteren van producten en of categorieën;
 • Het zoeken naar producten op basis van naam of productnummer;
 • Het verwijderen van producten en of het tijdelijk niet publiceren van producten;

De klant kan de volgende administratiemogelijkheden gebruiken:

 • Bestellingen bekijken zoals: prijs, hoeveelheid, variaties, betalingsmethode, verzendmethode en meer .. ;
 • Klantdetails bekijken waaronder: contactinformatie en afleveradres;
 • Het lezen en verwerken van berichten van kopers;
 • Het bijhouden van verkoop statussen;
 • Het zoeken naar bestellingen;
 • Het exporteren van klanten en bestellingen naar CSV bestand;

De klant kan de volgende facturatie mogelijkheden benutten:

 • Facturen kunnen worden gesorteerd op datum;
 • Facturen kunnen als PDF worden gedownload;
 • Facturen kunnen worden gezocht op basis van factuurnummer;
 • De factuur bevat alle verkoopgegevens

 

BIJLAGE II – begrippenlijst

Provider: Finkel BV, Postbus 42, 4200 AA, Gorinchem, Nederland

Klant: Diegene die een overeenkomst aangaat met Provider

Koper: Diegene die een overeenkomst aangaat me de Klant

Applicatie: Online Winkel Systeem van Provider

ASP: Application Service Provider